"Steen Ole Hedelund Jørgensen, gratis foredrag, forlag,"
Læs også:

Mere om foredragene Mere om bøgerne i demokratiserien Mere om debatskabende studiekredse om demokrati Mere om foredragsholderen og forfatteren

GRATIS FOREDRAG 2019 OG 2020

OM DEMOKRATISKE TEMAER

Forum Humanum Forlag

Opdateret 26. september2019

 

Info fra Forum Humanum Forlag:

 

Hej!

Du kan nu booke gratis foredrag resten af 2019 og hele 2020 med en af Danmarks mest efterspurgte foredragsholdere -forfatteren og tv-journalisten Steen Ole Hedelund Jørgensen.

Hvad betyder "gratis"? Det betyder, at der ikke opkræves honorar - kun kørselsgodtgørelse. Se venligst mere om økonomien og booking nederst på siden.


Bogserien om demokrati

På turneen præsenterer foredragsholderen kort sine bøger i demokratiserien.


30 gratis foredrag i otte pakker, studiekredse og som enkeltforedrag

De 30 gratis foredrag nedenfor udbydes som enkeltforedrag, studiekredse og i otte pakker med foredrag med samme grundtema.


Pakke 1: ”Danmarks-pakken”

Temaet i denne pakke er de store omvæltninger i Danmark sidst i 1700-tallet med landboreformerne, i 1800-tallet med enevældens fald, store territoriale tab samt starten på udviklingen af velfærdsstaten.
De syv foredrag giver et samlet indblik i de forandringer, som førte Danmark frem mod folkestyre, demokrati og velfærd, som vi kender det i dag.

De syv foredrag i pakken supplerer hinanden godt, men fungerer også enkeltvis.

Foredragene i pakke 1 er:

Foredraget ”Folkets forår 1848”

1848 blev uroligt i det meste af Europa. Folket rejste sig mod enevælden, og opstanden førte i mange europæiske lande til folkestyre.

I Danmark kulminerede det i marts. D. 21. marts 1848 gik 15.000 mennesker i demonstrationstog til Christiansborg Slot for at få den enevældige konge Frederik d. 7. til at opgive enevælden til fordel for folkestyre.

Få dage før var en lignende demonstration i Stockholm endt i vold med 30 dræbte. Spændingen var intens denne kolde martsdag i hovedstaden: Hvordan ville det gå i Danmark?

Foredraget ”Struensees regime og reformer 1770-72”

Han blev kaldt landsforræder og lykkeridder. Han lagde sig ud med borgerskabet og den statslige elite. Han var dronningens elsker, magtfuld, endte på skafottet i 1772 og blev henrettet ved halshugning, men Johan Friedrich Struensees regime som diktator i Danmark kom til at sætte sig varige politiske spor.

Mange af Struensees store reformer af det danske samfund bidrog til enevældens fald midt i 1800-tallet og den fredelige overgang til folkestyre. Det gælder bl.a. de store landboreformer og ophævelsen af censuren.

I foredraget om Johan Friedrich Struensee (1737-1772) tegner foredragsholderen et politisk billede af den tyske læge, der blev hoflæge og diktator i Danmark, fordi den sindslidende konge Christian d. 7. ikke gad magten. Det skabte plads for Struensees regime og reformer.

Foredraget”Folkestyrets kulturelle pionerer”

”Folkets forår 1848” faldt de enevældige kejsere, konger og fyrster overalt i Europa. Det skete efter voldelige optøjer, hvor tusindvis af borgere blev ofre for politiets og militærets skarpladte geværer.
Kun i Danmark skete overgangen fra enevælde til folkestyre fredeligt.

Forklaringen er, at Danmark gennem næsten 150 år havde haft en livlig debat i kulturlivet om enevælden og reformer, borgerrettigheder og frie forfatninger.

En række store personligheder i dansk kulturliv var værdikrigere og frontkæmpere i kampen for forandringer af statsstyret. Det skete ofte med store personlige omkostninger til følge, men de holdt fast og banede vejen for folkestyre i Danmark.

Foredragsholderen tegner portrætter af de fremmeste værdikæmpere i kulturlivet bl.a. Holberg, Andreas Heiberg, H. C. Andersen, Grundtvig og Blicher. Foredraget rummer sange og tekster fra værdikrigernes pen.

Foredraget "Fra europæisk stormagt til lilleputnation”

-om 1800-tallets katastrofale udenrigspolitik i Danmark, som ændrede nationen fra en regional europæisk stormagt til en nation underlagt stormagternes egne interesser. Forandringen af Danmarks styrke udadtil gav selvransagelse indadtil og en fantastisk kulturel opblomstring i Guldalderen.

I foredraget trækkes trådene op til nutidens danske udenrigspolitik. Tesen er, at vi stadig fører os frem udenrigspolitisk, som var vi langt stærkere, end vi faktisk er.

Foredraget ”Grundtvig og folket, adel og bønder -fra adelsstyre til folkestyre”

Foredraget fokuserer på de store landreformer sidst i 1700-tallet med ophævelse af stavnsbåndet, den begyndende frisætning af bønderne samt Grundtvigs tanker i 1800-tallet om folket, oplysning og folkestyre.

Hvor den enevældige konge baserede sin magt på adelen, blev folkestyret baseret på folket. For Grundtvig var folket lig med bønderne.

Bøndernes frisætning vil blive spejlet ind i den almindelige frisætning fra kirkens åg, som for alvor tog fart fra Reformationens start i 1500-tallet.

I nutidigt perspektiv kan man så stille det spørgsmål, om folket i dag er frisat eller stadig underlagt en højere myndighed?

Foredraget ”Fra almisser til velfærd”

Foredraget gennemgår, hvordan det danske demokrati og velfærdsstaten udviklede sig i fem reformbølger fra ca. år 1800 til i dag.

Reformerne var i starten præget af store demokratiske og sociale visioner. I dag er velfærdsstaten præget af krise, og de politiske partier mangler visioner og nye ideer til at videreudvikle demokratiet og velfærdsstaten. Det er endt i bureaukrati og administration.

Det er farligt for et sårbart demokrati, der angribes både udefra og indefra.


Foredraget ”Starten på velfærdsstaten og Kanslergadeforliget i 1933”

Den danske velfærdsstat udviklede sig i fem banebrydende bølger af reformer fra år 1800 til i dag, hvor velfærd er blevet ideologi for alle partier.

Et afgørende skridt mod velfærdsstaten skete med Kanslergadeforliget i 1933. Her indgik den socialdemokratisk-radikale regering med Thorvald Stauning i spidsen i al hemmelighed forlig med Venstre. En truende generalstrejke blev forhindret, en stor socialreform forbedrede arbejdernes levevilkår, og landbruget fik forbedret økonomi efter en devaluering.

Forliget er epokegørende i velfærdsstatens historie både i indhold og i forhandlingsforløbet. Forhandlingerne var hårde og varede hele natten. Der blev drukket mange whiskysjusser og røget store cigarer, og om morgenen var forliget på plads.

Foredragsholderen gennemgår det dramatiske forhandlingsforløb og forklarer den store betydning for den danske velfærdsstat, som Kanslergadeforliget fik.

Pakke 2: ”Retsstaten”


De tre foredrag i denne pakke er højaktuelle, fordi retsstaten i den vestlige demokratiske verden er under angreb udefra og indefra.

Retsstaten er demokratiets juridiske rygrad. Den er udtryk for demokratiets nerve om forholdet mellem borgerne og staten. Retsstaten rummer alle garantierne om frihedsrettighederne, lighed for loven og tredelingen af magten mellem den lovgivende, udøvende og dømmende magt.

Når retsstaten kommer under pres, sættes demokratiet som styreform også under pres og forholdet mellem borgerne og staten ændres.

De tre foredrag i pakken supplerer hinanden godt, men fungerer også enkeltvis.

Foredragene i pakke 2 er:

Foredraget ”Fra pinestraffe til human retspleje, fra enevælde til human retsstat i Danmark”

Den danske retsstat udviklede sig fra sidste del af 1700-tallet og blev stadfæstet i den første danske grundlov i 1849. Den var inspireret af ideerne fra Oplysningstiden, krav om humanisering af retsplejen og særlige danske forhold.  Bl.a. bidrog landboreformerne til, at den danske retsstat udviklede sig, og at Danmark på fredelig vis fik folkestyre midt i 1800-tallet.

Foredragsholderen giver et debatskabende bud på, hvordan retsstaten blev rygraden i dansk folkestyre, og hvorfor angreb på retsstaten er farligt for vores demokrati.

Foredraget ”Kampen om grundloven i Danmark og demokratiske krisetegn fra 1848 til 1953”

Siden enevældens fald i 1848 til vedtagelse af den nuværende danske grundlov i 1953 har der mellem danske partier været grundlæggende uenighed om grundloven.

Foredragsholderen gennemgår de centrale positioner i striden om de danske grundlove, bl.a. den årelange strid mellem Venstre og Højre i sidste del  af 1800-tallet, kampen for demokratiet i 1930-erne og under 2. Verdenskrig.

Den heftige danske debat i årene efter 2. Verdenskrig om retsstaten og det danske demokrati perspektiveres til nutiden.

Foredraget "Beskyt frihedsrettighederne og retsstaten"

Den spanske borgerkrig i 30-erne og 2. Verdenskrig var et frontalangreb på demokratiet og retsstaten.Foredraget handler om udhulingen af frihedsrettighederne og behovet for at beskytte retsstaten. Lignende angreb fra det yderste højre ser vi også i dag i USA og i flere europæiske lande bl.a. Danmark.

Truslerne mod demokratiet både udefra og indefra udhuler frihedsrettighederne og angriber retsstaten.

Foredragsholderen argumenterer for, at behovet for en ny grundlov er stort. Den skal sikre muligheder for øget demokratisering, og debatten om en ny grundlov bør også omfatte spørgsmålet: Kongerige eller Republik? Det har foredragsholderen et personligt bud på.

Pakke 3: ”Genforeningen”

I 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark efter 56 år som en del af Tyskland.

De to foredrag dokumenterer begge, at Sønderjyllands historie er højdramatisk, og at de europæiske stormagter altid har holdt nøje øje med, hvad der sker i Sønderjylland. Derved var og er Sønderjylland et vigtigt område i både internationalt og nationalt perspektiv, og det har altid givet konflikter og politisk uro endda uro helt ind i de kongelige cirkler i Danmark.

De to foredrag i pakken supplerer hinanden godt, men fungerer også enkeltvis.

Foredragene i pakke 3 er:

Foredraget ”Kampen om Sønderjylland gennem århundreder”

Sønderjyllands historie er lang, dramatisk, fascinerende og forvirrende.

Grænselandet mellem Danmark og Tyskland har helt tilbage fra 1232, hvor kong Valdemar Sejr forærede landsdelen til sin søn Abel som hertugdømme, budt på drama.
Den særlige status som hertugdømme har altid gjort Sønderjylland til noget for sig, og de europæiske stormagten har altid haft stærk fokus på udviklingen i grænselandet.

Stridighederne mellem Danmark og Tyskland kulminerede i 1800-tallet med to krige om landsdelens statsretlige status. I begge krige endte det med, at stormagterne i Europa greb ind.

Foredragsholderen beskriver Sønderjyllands dramatiske historie fra 1200-tallet, kampen om landsdelen gennem århundreder, tabet af Sønderjylland i 1864 til genforeningen med Danmark i 1920.

Foredraget "Genforeningen for 100 år siden: Kongen begår statskup i Danmark”          

I en uge sidst i marts og begyndelsen af april 1920 førte genforeningen af Sønderjylland til, at kong Christian d. 10. begik statskup for at få Flensborg indlemmet i Danmark. Han fyrede regeringen, valgte enevældigt en ny og satte den skrøbelige parlamentarisme i Danmark ud af kraft. Reaktionerne mod kongens statskup kom prompte og blev meget voldsomme.

Foredraget om det seneste statskup i Danmark d. 29. marts 1920 er opbygget som en avis med dramatiske nyhedsartikler om kongens kup, den voldsomme politisk strid i Folketinget mellem regeringen og oppositionen både om genforeningen og kuppet, vilde strejker og fagbevægelsens trussel om en landsdækkende generalstrejke.

En uge efter statskuppet blev der d. 4. april indgået et politisk  forlig og roen bredte sig igen. Kongen blev sat på plads, Flensborg forblev tysk, og parlamentarismen blev igen grundlaget for at danne en regering i Danmark.

Foredragsholderen gennemgår de dramatiske begivenheder i dramatiseret journalistisk form dag for dag og time for time.


Pakke 4: ”Mediepakken”


Mediepakken består af tre foredrag, som giver aktuelle eksempler på, hvordan mennesker, politik og medier er afhængige enheder i det moderne samfund.

Spørgsmålet er så, om det er særligt demokratisk, at magtfulde toppolitikere baserer deres resultater på valgdagene på spin og selvpromovering i medierne, eller om det skal udlægges som moderne manipulation. Det diskuteres også, om de sociale medier skader demokratiet.

De tre foredrag i pakken supplerer hinanden godt, men fungerer også enkeltvis.

Foredragene i pakke 4 er:

Foredraget ”Trump og skakmat - fuser eller trumf”

-et causeri baseret på foredragsholderens rundrejser i USA. Udgangspunktet er USA´s nye politiske virkelighed under præsident Donald Trump. Foredragsholderen viser en række videoer og billeder og reflekterer over lighedspunkter mellem dagens politik i USA og i Danmark.

Alting er større i USA i sammenligning med Danmark: geografien, byerne, motorvejene og forskellene mellem øst og vest, nord og syd.

Men er forskellene i etik og moral også bare meget større, hvad angår ulighed, frihed, det multikulturelle, racisme, politisk cirkus og praleri?

Kan vi genfinde synlige fænomener fra stormagten USA i lille Danmark Og hvordan mon Donald Trump har det med de syv dødssynder?

Det er et tema i foredraget, at som politik på topplan praktiseres i dag, handler det også om politikernes selvfremstilling og spin, altså om forsøg på at kontrollere medierne.

Foredraget ”Intethedens Brigade”

-en analyse af mediernes magt. Synspunktet er, at tidens medier, spindoktorer og meningsdannere manipulerer med folk ud fra en tese om, at vi ikke kan danne vores meninger selv.

Det er en forkert tese, som angribes i foredraget.

I foredraget vises eksempler på mediemanipulation, som foredragsholderen selv har produceret til TV-Avisen.

I foredraget rejses den påstand, at især unges store forbrug og afhængighed af sociale medier er udtryk for ny-religiøsitet.

Foredraget "Sociale medier - ny afhængighed og fake news"

I foredraget er der fokus på konsekvenserne af den eksplosive vækst i forbruget af it-baserede værktøjer og de sociale medier.

Foredragsholderen reflekterer over den stigende afhængighed af mobiltelefoner, computere og de digitale medier, konsekvenserne for konkret menneskelig adfærd, evnen til at koncentrere sig og risikoen for udvikling af en fordrejet opfattelse af virkeligheden.

Afhængigheden er en trussel mod børns evne til at lære, koncentrere sig og knytte sig til andre mennesker, generelt en trussel mod vores mentale velvære og en trussel mod demokratiet bl.a. i form af Fake News, som foredragsholderen viser eksempler på.

De teknologiske værktøjer gør mennesket til brikker i teknologiske systemer. Det er mennesket ikke. Mennesket er født som et selvstændigt tænkende individ med relationer til naturen, til menneskelige fællesskaber og til sig selv.

Refleksionerne perspektiveres i demokratiske værdier og i ny-religiøsitet.

Foredragsholderen præsenterer sine konkrete bud på, hvad vi hver for sig efter egne valg kan gøre for at mindske afhængigheden og vende tilbage til den frihed, vi havde, før digitaliseringen begyndte.

Pakke 5: ”Spaniens-pakken”

Spanienspakken med to foredrag. De er højaktuelle pga. den spændte situation i Catalonien med striden om selvstændighed.
De to foredrag fungerer enkeltvis, men som samlet pakke supplerer de to foredrag hinanden godt.

Foredragene i pakke 5 er:

Foredraget ”Gustaf”

-et foredrag om digteren Gustaf Munch Petersen (1912-1938), der i 1937 forlod hjemmet i Gudhjem, sin højgravide kone og en datter på ét år for at tage til Spanien som frivillig i den spanske borgerkrig.

Han blev dræbt i marts 1938, og hans lig blev aldrig fundet.

I foredraget indgår oplæsning af breve, som Gustaf Munch Petersen lige til det sidste skrev til familien på Bornholm.

Foredragsholderen er en af de største kendere i Danmark af Gustaf Munch Petersen og den spanske borgerkrig.

Foredraget ”Guernica”

-et foredrag om Pablo Picassos verdensberømte maleri ”Guernica”

I april 1937 under den spanske borgerkrig blev den baskiske landsby Guernica bombarderet af fascistiske fly. Næsten 2000 mennesker mistede livet.

Til verdensudstillingen i Paris malede Pablo Picasso det store maleri ”Guernica”, der er blevet et internationalt symbol mod krig.

I foredraget analyseres maleriet ud fra psykoanalytiske ideer, og der vises animationer af maleriet.

Foredragsholderen har gennem flere år opholdt sig i Spanien i længere perioder og øser i foredragene af sine personlige erfaringer fra Spanien. Han knytter den politiske situation i Spanien i 1930-erne op til og under borgerkrigen til det aktuelle politiske opbrud med stærke nationalitetsbevægelser og krav om selvstændighed i flere spanske regioner.

Foredragsholderen er en af de største kendere i Danmark af Guernica-maleriet og den spanske borgerkrig.

Pakke 6: ”Filmpakken”

Filmpakken omfatter fire foredrag med i alt fem  film.

De fire foredrag fungerer enkeltvis, men som samlet pakke supplerer de fire foredrag hinanden godt.

Foredragene i pakke 6 er:

Foredraget om filmen ”Pelle Erobreren”

Foredragsholderen viser uddrag af den Oscar-belønnede dansk-svenske film  "Pelle Erobreren" fra 1987, som Bille August instruerede. Filmen har forfatteren Martin Andersen Nexøs store roman med samme titel som forlæg.

Filmen har fokus på de store uligheder i samfundet i 1800-tallet. Filmens dramaturgi og filmiske udtryk analyseres. På det grundlag præsenterer foredragsholderen en analysemodel, som kan bruges til at afkode både film og tv.

Foredraget "Luther" og ”Gøgereden”

I foredraget vises uddrag fra to film:
-Den tysk-engelske film ”Luther” om munken Martin Luther og hans opgør i begyndelsen af 1500-tallet med den katolske kirke. Luthers opgør sprængte den katolske kirke.
-Den amerikanske film ”Gøgereden” fra 1975 om livet på et hospital for sindslidende.

Grundtemaet i begge film er menneskets kamp for personlig frihed i en nærmest evig kamp mod systemtvang.  Dette tema analyseres af foredragsholderen.

Temaet er helt afgørende for at udvikle frie samfund med demokrati, menneskerettigheder og retsstater.

Der vises eksempler fra filmene på, hvor galt det kan gå, når systemet bruger vold til at undertrykke mennesket.

Foredraget ”Topkamp om Lykke-Per: Roman slår film”

Filmen om ”Lykke-Per”, der havde premiere i efteråret 2018, er instrueret af den prisbelønnede danske filminstruktør Bille August. I foredraget analyseres filmen. Foredragsholderen gennemgår centrale dramaturgiske virkemidler i film og vurderer, om filmen er loyal overfor forlæget i forfatteren Henrik Pontoppidans store roman ”Lykke-Per”.

Foredragsholderen er skeptisk overfor filmen, bl.a. fordi den ikke respekterer vigtige dele af romanen, men tilføjer handling, der ikke er med i romanen.

Foredragsholderen konkluderer i en anmeldelse af filmen, at den forsimpler romanens dybe åndelige budskaber.

Foredraget ”Om samfundsrevseren Peter Sabroe”

Foredragsholderen tegner et portræt af den store socialdemokratiske journalist, samfundsrevser og politiker Peter Sabroe.

Der vises uddrag af filmen ”Kampen mod uretten” fra 1949.

I den dramatiske film skildres, hvordan Peter Sabroe altid kæmpede de svages kamp mod magten. Han skrev om de svages umenneskelige vilkår, kæmpede mod uretten som politiker og var i årtier de svages fremmeste frontkæmper.

Peter Sabroe levede fra 1867 til 1913. Han omkom ved en togulykke.

Pakke 7: ”H. C. Andersen”

Nyhed: Efter mange års fordybelse og forskning i H. C. Andersens forfatterskab præsenterer Forum Humanum nu to foredrag om H. C. Andersen.

Foredragene i pakke 7 er:

Foredraget: ”H. C. Andersen og de store historiske linjer i hans samtid”

I den verdensberømte eventyrdigter H. C. Andersens samtid var der stort historisk og politisk opbrud i Danmark:

-Vi mistede Norge,
-Romantikken og Guldalderen gav Danmark en stærk kulturel og kunstnerisk position i Europa,
-politisk blev der lagt stort pres på enevælden,
-spændingerne mellem de danske og tyske dele af riget voksede,
-og H. C. Andersen følte sig klemt og misbrugt i den hidsige offentlige debat om enevælden og folkestyre.

I foredraget dokumenteres det fra H. C. Andersens egne tekster, at han følte sig hårdt presset af den politiske uro i Danmark. Konsekvensen var, at han mistede mange venskaber med fremtrædende personer i den tyske del af riget.

Det skete bl.a. i 1848 -samme år, som enevælden faldt- hvor H. C. Andersen efter offentlig kritik og påstande om mangel på patriotisk sindelag tonede rent flag og skrev digtet ”I Danmark er jeg født”.

Foredraget ”Om H. C. Andersen, det politiske, det pædagogiske og troen”

H. C. Andersen forsøgte at holde afstand til den politiske proces, der førte til enevældens fald i 1848 og folkestyre fra 1849. Det lykkedes ikke. Alle parter i den offentlige debat også kongen forsøgte at inddrage eventyrdigteren i deres politiske kampagner, og i flere tilfælde lod han sig bruge.

I den heftige politiske strid midt i 1800-tallet søgte H. C. Andersen at blive nær ven med folkestyrets frontkæmper Grundtvig, men blev afvist.

Reelt var H. C. Andersen en stor værdikriger, og han gik sine egne veje religiøst og pædagogisk.

Foredragsholderen læser uddrag af flere af de mest værdipolitiske eventyr fra H. C. Andersens hånd.

Pakke 8: ”Litteratur”

Demokrati handler ikke kun om politik. Demokrati handler også om sindelag og dannelse.

Mange litterære værker har en tæt tilknytning til demokratiets udvikling og kampen for og imod demokratiet. Det gælder bl.a. de to foredrag i denne pakke.

De to foredrag fungerer enkeltvis, men som samlet pakke supplerer de to foredrag hinanden godt.

Foredragene i pakke 8 er:

Foredraget "Lykke-Per"

-om forfatteren Henrik Pontoppidans fremragende roman om præstesønnen Peter Andreas Sidenius, der kæmpede sin egen hårde og bitre kamp for at blive fri af det religiøse åg fra barndomshjemmet.Romanen udkom som otte selvstændige romaner i årene 1898-1904.

Romanen rummer mange undertemaer f.eks. om kærlighed, anerkendelse, eneren og fællesskabet, og den kan bruges som spejl for nutidige problemstillinger

Foredraget "Gustaf"

”Gustaf” er et foredrag om digteren Gustaf Munch Petersen, der i 1937 forlod hjemmet i Gudhjem, sin højgravide kone og en datter på et år for at tage til Spanien som frivillig i den spanske borgerkrig. Han blev dræbt i marts 1938, og hans lig blev aldrig fundet.

I foredraget indgår oplæsning af breve, som Gustaf Munch Petersen lige til det sidste skrev til familien på Bornholm.

Enkeltforedrag

Foredrag med nye vinkler på den historiske udvikling i Danmark de seneste 150 år:

Foredraget "Eftersøgning: den sidste socialdemokrat"

Foredragsholderen har gennem flere år rejst landet tyndt med foredraget. Han har ledt efter de grundlæggende socialdemokratiske værdier i en tid, hvor den socialdemokratiske arbejderbevægelse mister styrke overalt i Europa.

Eftersøgningen har indtil videre ikke båret frugt. De socialdemokratiske grundværdier er forsvundet, men eftersøgningen fortsætter.

Foredraget ”En SV-regering: Om ideen og konsekvenserne for demokratiet og retsstaten”

Med afsæt i forslaget fra tidl. statsminister Lars Løkke Rasmussen om en SV-regering lægger foredragsholderen op til debat om ideen og de konsekvenser, en SV-regering vil få demokratisk og for den danske retsstat.

Foredragsholderen var personligt tæt på dannelsen af SV-regeringen i august 1978 og forklarer forskellen mellem denne regering og det aktuelle forslag om en SV-regering.

Foredragsholderens grundlæggende synspunkt er, at en SV-regering vil øge den politiske polarisering og politikerleden snarere end at tæmme de politiske yderfløjes indflydelse og styrke.

Foredraget "Ta´ klimaet alvorligt"

Der er et meget stort behov for at træffe politiske beslutninger, der kan mindske den skadelige effekt af klimaforandringerne:

Foredraget har fokus på klimaet, behovet for politiske beslutninger, risikosamfundet og factfulness,

Foredraget "Eftertænksomhedens time"

Foredraget er knyttet til udgivelsen af den fjerde bog i demokratiserien "Demokratisk diagnose og kur". Første del af denne bog er netop udkommet. Det er en samling essays af historisk, kulkturel, samfundshistorisk, filosofisk og politisk karakter om demokrati og det gode liv.

Foredragsholderen har skrevet disse essays gennem de seneste ca. 25 år, men først nu bliver de offentliggjort.

De sidste to dele af den fjerde bog i demokratiserien forventes at udkomme i foråret 2020 og i efteråret 2020.

Foredraget ”Det gode liv”

Fra Renæssancen og Reformationen for ca. 5-600 år siden er mennesket i Danmark og i de vestlige demokratier blevet frisat fra religiøse åg. Individuelt menneskeværd er i humanistisk ånd i fokus, vores samfund er sekulære, og vi lever i frie demokratier med udbredt velfærd.

Men lever vi et godt liv? Eller er den ideelle ide om velfærd for alle kun en tom frase, der dækker over noget materielt? Har vi glemt den åndelige og mentale dimension i livet?

I foredraget reflekteres over begrebet ”lykke”. Påstanden er, at ”lykke” primært knytter mennesket til forbrug og ”ydre velfærd” i form af velstand og materialisme. Forbrug har afløst religion som et menneskeligt åg.

Tanken om det lykkelige materielle liv indebærer også, at mennesket får sværere og sværere ved at finde løsninger på de store problemer, livet også rummer.

Foredragsholderen argumenterer for, at det i dag er vigtigere at fokusere på ”trivsel”, som udtryk for ”indre velfærd”.

Og hvad er så trivsel? Og hvad skal der til, for at mennesket også kan trives i en tilværelse, hvor problemerne i livet skal tackles i takt med, at de dukker op og påvirker det gode liv?

I foredraget knyttes trivsel til engagement, mening med livet, positive relationer og dét at lykkes med livet mentalt.

Når det lykkes, kan vi leve det gode liv.

Studiekredse

Demokratisk diagnose og kur

-studiekredse om demokratiets dramatiske historie, aktuelle status, demokratiske krisetegn og behovet for demokratisk nytænkning

Der er tale om to selvstændige studiekredse om demokratiske krisetegn hhv. i efteråret 2019 og vinteren-foråret 2020. De tilrettelægges på grundlag af samme overordnede tema. Der er en indholdsmæssig rød tråd i de to studiekredse, og de enkelte debataftener kan lanceres som selvstændige foredrag.

Økonomi og booking

Foredragene på listen vil være gratis resten af 2019 og hele 2020 (der skal betales kørselsgodtgørelse). Ved booking af min. to foredrag nedsætter vi altid taksten for afregning af kørslen til vores rabattakst.

Hvis du som arrangør foretrækker at afregne efter Oplysningslovens takster for foredrag, er det også muligt. I givet fald tillægges et mindre kørselstilskud på mellem 300 og 600 kr. pr. foredrag alt afhængig af, hvor i Danmark foredraget finder sted. Evt. udgifter til færge, broudgifter og evt. overnatning betales særskilt.

Studiekredsene afregnes med gældende foredragshonorar svarende til seks undervisningstimer pr. foredrag + et mindre kørselstilskud pr. mødegang på mellem 300 og 600 kr. alt afhængig af, hvor i Danmark foredraget finder sted. Evt. udgifter til færge, broudgifter og evt. overnatning betales særskilt.

Hvis du er interesseret i booking, skal du bare kontakte mig pr. mail. Du er også velkommen til at tale med Steen Ole om det. Han har tlf.nr.  21798994 og mail sohj@mail.dk .

 

M.v.h.

Sanne Hansen

Forlagssekretær, Forum Humanum Forlag

Mail: sannehansen@hansen.mail.dk  og forumhumanum@mail.dk  


Læs også:

Mere om foredragene Mere om bøgerne i demokratiserien Mere om debatskabende studiekredse om demokrati Mere om foredragsholderen og forfatteren

Forum Humanum: Vejlby Toften 122, 8240 Risskov Tlf.: 21 79 89 94 Mail: forumhumanum@mail.dk Foredragsholderen

fot_fra_aro.jpg